198686

ಒಟ್ಟು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳು

Total Unique Kannada Words

62218

ಒಟ್ಟು ವಿಶಿಷ್ಟ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದಗಳು

Total Unique English Words

0

ಒಟ್ಟು ಪದದಾತರಿಂದ ದೊರೆತ ಪದಗಳು

Total Contributed Words

ಪದಕಣಜದ ಬಗ್ಗೆ


ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 'ಇ - ಕನ್ನಡ' ಕನ್ನಡದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಜಾಲತಾಣ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ನಿಘಂಟುಗಳು ಮತ್ತು ಪದಕೋಶಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಳಕೆಗೆ ದೊರಕಿಸಲು "ಪದಕಣಜ" ಜಾಲತಾಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪದ ಹುಡುಕಿ (Search Word)

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು Ctrl+M ಬಳಸಿ