ಅನಿಸಿಕೆ

ಪದಕೋಶ ನೋಡಿ (View Dictionary)

ಕನ್ನಡ ಪದ
(Kannada Word)
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದ
(English Word)
ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ
(Kannada Meaning)
ಪರ್ಯಾಯ ಪದ
(Synonyms)
ವಿಷಯ ವರ್ಗೀಕರಣ
(Subject)
ವ್ಯಾಕರಣ ವಿಶೇಷ
(Grammer)
ಇಲಾಖೆ
(Department)
ಕನ್ನಡ ಉಚ್ಚಾರಣೆ
(Kannada Pronunciation)
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅರ್ಥ
(English Meaning)
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ
(Short Description)
ದೀರ್ಘ ವಿವರಣೆ
(Long Description)
ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಪದ
(Administrative Word)