ಅನಿಸಿಕೆ

ಪದಕೋಶ: ಇ-ಆಡಳಿತ ಪದರಚನಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಪದಗಳು |ಇಂಗ್ಲೀಷ್-ಕನ್ನಡ |(2020)

Show entries
ಕ್ರಮ ಸ೦ಖ್ಯೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದ
(English Word)
ಕನ್ನಡ ಪದ
(Kannada Word)
ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ
(Kannada Meaning)
ವಿಷಯ ವರ್ಗೀಕರಣ
(Word Subject)
ವ್ಯಾಕರಣ ವಿಶೇಷ
(Word Grammer)
ಕನ್ನಡ ಉಚ್ಚಾರಣೆ
(Kannada Pronunciation)
ಪರ್ಯಾಯ ಪದ
(Word Synonyms)
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅರ್ಥ
(English Meaning)
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ
(Short Description)
ದೀರ್ಘ ವಿವರಣೆ
(Long Description)
ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಪದ
(Administrative Word)
1 Access ಪ್ರವೇಶ YES
2 Accessing ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು YES
3 Alert ಎಚ್ಚರಿಕೆ YES
4 Alias ಯಾನೆ YES
5 Batch ಗುಂಪು YES
6 Bulk ರಾಶಿ YES
7 Cadre ವೃಂದ YES
8 Channel ಮಾರ್ಗ YES
9 Click ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ YES
10 Close ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿ YES