ಅನಿಸಿಕೆ

ಪದಕೋಶ: ನವಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ ಪದಕೋಶ |ಕನ್ನಡ-ಇಂಗ್ಲೀಷ್-ಕನ್ನಡ) |ಪ್ರಕಾಶಕರು - ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (2013)

Show entries
ಕ್ರಮ ಸ೦ಖ್ಯೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದ
(English Word)
ಕನ್ನಡ ಪದ
(Kannada Word)
ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ
(Kannada Meaning)
ವಿಷಯ ವರ್ಗೀಕರಣ
(Word Subject)
ವ್ಯಾಕರಣ ವಿಶೇಷ
(Word Grammer)
ಕನ್ನಡ ಉಚ್ಚಾರಣೆ
(Kannada Pronunciation)
ಪರ್ಯಾಯ ಪದ
(Word Synonyms)
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅರ್ಥ
(English Meaning)
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ
(Short Description)
ದೀರ್ಘ ವಿವರಣೆ
(Long Description)
ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಪದ
(Administrative Word)
1 ಅಂಕ ಅಂಕಿ, ಸಂಖ್ಯೆ number, marks yes
2 ಅಂಕಗಣಿತ arithmetic yes
3 ಅಂಕಣ ಕಾಲಂ column yes
4 ಅಂಕಪತ್ರ marks card yes
5 ಅಂಕಶೋಧನೆ calibration yes
6 ಅಂಕಿ ಅಂಕೆ, ಸಂಖ್ಯೆ, ಅಂಕ figure yes
7 ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ statistical officer yes
8 ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ statistical institute yes
9 ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ತಂತ್ರ statistical technique yes
10 ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ statistical authority yes