ಅನಿಸಿಕೆ

ಪದಕೋಶ: ಅಚ್ಚಗನ್ನಡ ಪ್ರಾಣಿಪದಕೋಶ | ಕನ್ನಡ-ಕನ್ನಡ | ಪ್ರಕಾಶಕರು - ಸಪ್ನ ಬುಕ್‌ ಹೌಸ್‌ (2015)

Show entries
ಕ್ರಮ ಸ೦ಖ್ಯೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದ
(English Word)
ಕನ್ನಡ ಪದ
(Kannada Word)
ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ
(Kannada Meaning)
ವಿಷಯ ವರ್ಗೀಕರಣ
(Word Subject)
ವ್ಯಾಕರಣ ವಿಶೇಷ
(Word Grammer)
ಕನ್ನಡ ಉಚ್ಚಾರಣೆ
(Kannada Pronunciation)
ಪರ್ಯಾಯ ಪದ
(Word Synonyms)
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅರ್ಥ
(English Meaning)
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ
(Short Description)
ದೀರ್ಘ ವಿವರಣೆ
(Long Description)
ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಪದ
(Administrative Word)
11 ಸೀಮೆ ಅಳ್ಳುವ ದ್ವೀಪಗೋಧಾ (ಚಾ* ೨-೧೦)
12 ಹಾರುವ ಅಳಿಲು ಮಧ್ಯ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯ ಅಮೆರಿಕ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಅಳಿಲು (ಪ್ರಾವಿಶ್ವ ೧೧೪೩); ನೋಡಿ: ಮರ ಅಳಲೆ
13 ಹೇರಣಿಲ್‌ (ಹೇರಣಿಲೆ) (ಸೂಕ್ತಿಸು, ೩-೧೬೮, ತೊರರಾ, ೩-೧-೩೧); ದೊಡ್ಡ ಅಳಿಲು
14 ಆಡು ದನಕರುಗಳ ಹಾಗೆ ಟೊಳ್ಳುಕೊಂಬಿನ, ಸೀಳುಗೊರಸಿನ, ಮೆಲಕುಹಾಕುವ ದನದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸ್ತನಿ (ಪ್ರಾವಿಶ್ವ.೯೬)
15 ಅಂಗೋರ ಆಡು ಜೋಲುಕಿವಿಗಳ, ಗುಂಗುರುಕೂದುಲು ತುಪ್ಪಳಿನ, ಕುರಿಮೊಗದ ಟಿಬೆಟಿನ ಆಡು (ಪ್ರಾವಿಶ್ವ.೯೭)
16 ಅಡವಿ ಆಡು (ಮುಂಬಯಿ ೫-೨೪ ಕಿ); ಕಾಡಿನ ಆಡು (ಕನಿ)
17 ಅಯ್ದು ಮೊಲೇ ಉಳ್ಳ ಕಂಚೀ ಆಡು ಪಂಚಸ್ತನಾಢ್ಯ ಕುಬ್ಜಾಜಾ (ಚಾ* ೨-೪೮)
18 ಆಡು ಹುಲ್ಲೆ ಛಾಗೀ ಹರಿಣಜ (ಚಾ* ೨-೧೨); ಹುಲ್ಲೆಗೆ ಹೆಣ್ಣಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರಾಣಿ (?)
19 ಕಂಚಿ ಆಡು ಕುಬ್ಜಾಜ (ಚಾ.೨-೨೬); ಕರಾವು ಮಾಂಸಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಕುವ ಮೇಕೆಯ ತಳಿ (ಪ್ರಾವಿಶ್ವ. ೯೨೭)
20 ಕೂದಲು ಆಡು ಕೇಶಾಜ (ಚಾ* ೨-೨೬); ಒಂದು ಬಗೆಯ ಆಡು