ಅನಿಸಿಕೆ

ಪದಕೋಶ: ಅಚ್ಚಗನ್ನಡ ಪ್ರಾಣಿಪದಕೋಶ | ಕನ್ನಡ-ಕನ್ನಡ | ಪ್ರಕಾಶಕರು - ಸಪ್ನ ಬುಕ್‌ ಹೌಸ್‌ (2015)

Show entries
ಕ್ರಮ ಸ೦ಖ್ಯೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದ
(English Word)
ಕನ್ನಡ ಪದ
(Kannada Word)
ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ
(Kannada Meaning)
ವಿಷಯ ವರ್ಗೀಕರಣ
(Word Subject)
ವ್ಯಾಕರಣ ವಿಶೇಷ
(Word Grammer)
ಕನ್ನಡ ಉಚ್ಚಾರಣೆ
(Kannada Pronunciation)
ಪರ್ಯಾಯ ಪದ
(Word Synonyms)
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅರ್ಥ
(English Meaning)
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ
(Short Description)
ದೀರ್ಘ ವಿವರಣೆ
(Long Description)
ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಪದ
(Administrative Word)
31 ಕಾದುವಾನೆ ಸನ್ನಾಹ್ಯ, ಸಮರೋಚಿತ (ಅಭಿರ. ೨-೭೧); ಯುದ್ದದ ಆನೆ (ಗಜಶಾ. ೮೫)
32 ಗುನ್ನಾನೆ ಕುಬ್ಜೇಭ (ಚಾ* ೨-೩೮); ಕುಳ್ಳು ಆನೆ (ಗಜಶಾ. ೩೮)
33 ದ್ವೀಪಾಂತ್ರ ಆನೆ ದ್ವೀಪದಂತಾವಳ (ಚಾ* ೨-೩೯)
34 ನಾಯಕವಪ್ಪಾನೆ ಆಧೋರಣ (ಅಭಿರ. ೨-೭೨); ಸಲಗ (ಗಜಶಾ.೧೧)
35 ನಾಲ್ಕುಕೊಂಬಿನ ಆನೆ ಚತುರ್ದಂತ (ಚಾ* ೨-೩೯)
36 ಪಟ್ಟದ ಆನೆ ಔಪವಾಹ್ಯ (ಚಾ* ೨-೩೯)
37 ಪಲ್ಲಮಱಿ ಆನೆಯ ಮರಿ (ಕಾವ್ಯಸಾ. ೧೦೬೨)
38 ಪಿಡಿ ಪೆಣ್ಣಾನೆ (ಹೆಣ್ಣಾನೆ) (ಕಶಸಾ.೫೧-೯೬)
39 ಫಲಕದಂತೆ ಆನೆ ಊರ್ಧ್ವಾಗ್ರದಂತ (ಚಾ* ೨-೩೯)
40 ಬಿಳೀ ಆನೆ ಶ್ವೇತಪೀಲು (ಚಾ *೨-೪೦)