ಅನಿಸಿಕೆ

ಪದಕೋಶ: ಅಚ್ಚಗನ್ನಡ ಪ್ರಾಣಿಪದಕೋಶ | ಕನ್ನಡ-ಕನ್ನಡ | ಪ್ರಕಾಶಕರು - ಸಪ್ನ ಬುಕ್‌ ಹೌಸ್‌ (2015)

Show entries
ಕ್ರಮ ಸ೦ಖ್ಯೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದ
(English Word)
ಕನ್ನಡ ಪದ
(Kannada Word)
ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ
(Kannada Meaning)
ವಿಷಯ ವರ್ಗೀಕರಣ
(Word Subject)
ವ್ಯಾಕರಣ ವಿಶೇಷ
(Word Grammer)
ಕನ್ನಡ ಉಚ್ಚಾರಣೆ
(Kannada Pronunciation)
ಪರ್ಯಾಯ ಪದ
(Word Synonyms)
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅರ್ಥ
(English Meaning)
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ
(Short Description)
ದೀರ್ಘ ವಿವರಣೆ
(Long Description)
ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಪದ
(Administrative Word)
81 ಕಡಸು ಈಯುವ ವಯಸ್ಸನ್ನು ತಲುಪಿರದ ಹಸು
82 ಕಂದಿಕ್ಕಿದಾಕಳು ತೋಕಿ (ಅಭಿನ. ೨-ಪಶು ೩)
83 ಕಂದಿಕ್ಕಿದಾವು ಅವತೋಕಾ, ಸ್ರವದ್ಗರ್ಭಾ (ಅಭಿರ. ೨-೧೧೪; ಅಮರ. ೨-೯-೬೫೮); ಗರ್ಭ ಕರಗಿಹೋದ ಹಸು
84 ಕಱು(ಕರು) ತರ್ಣಕ, ವತ್ಸ (ಅಭಿರ.೨-೧೦೯); ಆಗ ತಾನೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಕರು.
85 ಕಾಡಾವು ಕಾಡುದನ (ಜನನಿ.೭೪)
86 ಕೊಡವಾಲ್‌ ಕರಿವಾವು ದ್ರೋಣದುಘಾ, ಪ್ರಚುರದುಗ್ಧಾ (ಅಭಿರ. ೨-೧೧೬; ಅಭಿನ. ೨-ಪಶು ೫)
87 ಚೊಚ್ಚಿಲು (ಹಡೆದ) ಆವು ಗೃಷ್ಟಿ (ಅಭಿನ .೨-ಪಶು ೪)
88 ತಲೆಯಾವು ನೈಚಿಕಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠೆ (ಅಭಿನ . ೨-ಪಶು ೪; ಅಮರ ೨-೯-೬೫೨); ಉತ್ತಮ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಆವು
89 ತೆನೆ ನಿಂತ ಆವು ಪ್ರಷ್ಠೌಹಿ (ಅಭಿನ. ೨-ಪಶು. ೩); ಮೊದಲ ಸಲ ಗಬ್ಬವಾದ ಹಸು (ಚ)
90 ತೆನೆ ಬಲಿತ ಆವು ಪಲಿಕ್ನಿ (ಅಭಿನ ೨-ಪಶು ೩); ಮೊದಲ ಸಲ ಗಬ್ಬವಾದ ಹಸು (ಚ.)