ಅನಿಸಿಕೆ

ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ (Contact Us)


ವಿಳಾಸ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ, 1ನೇ ಮಹಡಿ, 2ನೇ ಗೇಟ್, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು - ೫೬೦೦೦೧.
ಮಿಂಚಂಚೆ ವಿಳಾಸ : pd.kannada@karnataka.gov.in