ಅನಿಸಿಕೆ

ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ (FAQ)


  • 1. ಪದಕಣಜದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಕಟಿತ ನಿಘಂಟು/ಶಬ್ದಕೋಶಗಳು ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ?
  • 2. ಪದಕಣಜ ಉದ್ದೇಶವೇನು ?