ಅನಿಸಿಕೆ

ಪದಕೋಶಗಳು(Dictionaries)

ಕ್ರಮ ಸ೦ಖ್ಯೆ ಪದಕೋಶದ ಹೆಸರು
1 ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಆಡಳಿತ ಪದಕೋಶ |ಇಂಗ್ಲೀಷ್-ಕನ್ನಡ | ಪ್ರಕಾಶಕರು - ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ (2002)
2 ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಕೋಶ - ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ | ಇಂಗ್ಲೀಷ್-ಕನ್ನಡ |ಪ್ರಕಾಶಕರು - ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ (1986)
3 ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಕೋಶ - ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆ | ಇಂಗ್ಲೀಷ್-ಕನ್ನಡ |ಪ್ರಕಾಶಕರು - ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ (1986)
4 ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಕೋಶ - ಮುದ್ರಣ, ಲೇಖನಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಇಲಾಖೆ | ಇಂಗ್ಲೀಷ್-ಕನ್ನಡ |ಪ್ರಕಾಶಕರು - ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ (1986)
5 ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಕೋಶ - ನಗರಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ | ಇಂಗ್ಲೀಷ್-ಕನ್ನಡ |ಪ್ರಕಾಶಕರು - ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ (1986)
6 ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಕೋಶ - ಪಶುಸಂಗೋಪನ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಇಲಾಖೆ | ಇಂಗ್ಲೀಷ್-ಕನ್ನಡ |ಪ್ರಕಾಶಕರು - ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ (1996)
7 ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಕೋಶ - ಪತ್ರಾಗಾರ | ಇಂಗ್ಲೀಷ್-ಕನ್ನಡ |ಪ್ರಕಾಶಕರು - ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ (1988)
8 ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಕೋಶ - ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ | ಇಂಗ್ಲೀಷ್-ಕನ್ನಡ |ಪ್ರಕಾಶಕರು - ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ (1986)
9 ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಕೋಶ - ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ | ಇಂಗ್ಲೀಷ್-ಕನ್ನಡ |ಪ್ರಕಾಶಕರು - ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ (1988)
10 ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಕೋಶ - ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ | ಇಂಗ್ಲೀಷ್-ಕನ್ನಡ |ಪ್ರಕಾಶಕರು - ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ (1992)
11 ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಕೋಶ - ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲಾಖೆ | ಇಂಗ್ಲೀಷ್-ಕನ್ನಡ |ಪ್ರಕಾಶಕರು - ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ (1988)
12 ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಕೋಶ - ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ | ಇಂಗ್ಲೀಷ್-ಕನ್ನಡ |ಪ್ರಕಾಶಕರು - ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ (1986)
13 ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಕೋಶ - ಕಾರಾಗೃಹಗಳ ಇಲಾಖೆ | ಇಂಗ್ಲೀಷ್-ಕನ್ನಡ |ಪ್ರಕಾಶಕರು - ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ (1993)
14 ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಕೋಶ - ಗೃಹರಕ್ಷಕದಳ ಮತ್ತು ಪೌರರಕ್ಷಣಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ | ಇಂಗ್ಲೀಷ್-ಕನ್ನಡ |ಪ್ರಕಾಶಕರು - ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ (1993)
15 ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಕೋಶ - ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ | ಇಂಗ್ಲೀಷ್-ಕನ್ನಡ |ಪ್ರಕಾಶಕರು - ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ (1992)
16 ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಕೋಶ - ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ | ಇಂಗ್ಲೀಷ್-ಕನ್ನಡ |ಪ್ರಕಾಶಕರು - ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ (1986)
17 ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಕೋಶ - ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮತ್ತು ಬಾಯ್ಲರುಗಳ ಇಲಾಖೆ | ಇಂಗ್ಲೀಷ್-ಕನ್ನಡ |ಪ್ರಕಾಶಕರು - ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ (1986)
18 ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಕೋಶ - ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಇಲಾಖೆ | ಇಂಗ್ಲೀಷ್-ಕನ್ನಡ |ಪ್ರಕಾಶಕರು - ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ (1993)
19 ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಕೋಶ - ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆ | ಇಂಗ್ಲೀಷ್-ಕನ್ನಡ |ಪ್ರಕಾಶಕರು - ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ (1992)
20 ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಕೋಶ - ಕೃಷಿಮಾರಾಟ ಇಲಾಖೆ | ಇಂಗ್ಲೀಷ್-ಕನ್ನಡ |ಪ್ರಕಾಶಕರು - ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ (1986)
21 ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಕೋಶ - ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕಗಳ ಇಲಾಖೆ | ಇಂಗ್ಲೀಷ್-ಕನ್ನಡ |ಪ್ರಕಾಶಕರು - ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ (1988)
22 ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಕೋಶ - ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ | ಇಂಗ್ಲೀಷ್-ಕನ್ನಡ |ಪ್ರಕಾಶಕರು - ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ (1993)
23 ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಕೋಶ - ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ | ಇಂಗ್ಲೀಷ್-ಕನ್ನಡ |ಪ್ರಕಾಶಕರು - ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ (1986)
24 ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಕೋಶ - ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಇಲಾಖೆ | ಇಂಗ್ಲೀಷ್-ಕನ್ನಡ |ಪ್ರಕಾಶಕರು - ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ (1986)
25 ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಕೋಶ - ಯುವಜನ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ | ಇಂಗ್ಲೀಷ್-ಕನ್ನಡ |ಪ್ರಕಾಶಕರು - ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ (1992)
26 ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಕೋಶ - ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ | ಇಂಗ್ಲೀಷ್-ಕನ್ನಡ | ಪ್ರಕಾಶಕರು - ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ (1992)
27 ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಕೋಶ - ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ | ಇಂಗ್ಲೀಷ್-ಕನ್ನಡ | ಪ್ರಕಾಶಕರು - ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
28 ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ | ಇಂಗ್ಲೀಷ್-ಕನ್ನಡ | ಪ್ರಕಾಶಕರು - ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ