ಅನಿಸಿಕೆ

ಪದಕೋಶ: ಅಚ್ಚಗನ್ನಡ ಪ್ರಾಣಿಪದಕೋಶ | ಕನ್ನಡ-ಕನ್ನಡ | ಪ್ರಕಾಶಕರು - ಸಪ್ನ ಬುಕ್‌ ಹೌಸ್‌ (2015)

Show entries
ಕ್ರಮ ಸ೦ಖ್ಯೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದ
(English Word)
ಕನ್ನಡ ಪದ
(Kannada Word)
ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ
(Kannada Meaning)
ವಿಷಯ ವರ್ಗೀಕರಣ
(Word Subject)
ವ್ಯಾಕರಣ ವಿಶೇಷ
(Word Grammer)
ಕನ್ನಡ ಉಚ್ಚಾರಣೆ
(Kannada Pronunciation)
ಪರ್ಯಾಯ ಪದ
(Word Synonyms)
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅರ್ಥ
(English Meaning)
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ
(Short Description)
ದೀರ್ಘ ವಿವರಣೆ
(Long Description)
ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಪದ
(Administrative Word)
1 ಅಣಿಲ್ (ಅಳಿಲು, ಅಳಲೆ, ಅಳ್ಳಿಕುಂಚ, ಇಣಿಚಿ,ಅಣಿಚಿಲ್)‌ ತರುಕುಟಿ, ತ್ರಿವಳಿ (ಅಭಿನ. ೨-ಮೃಗ ೧೩); ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಬಿಳಿಬಣ್ಣದ ಪಟ್ಟೆಗಳಿರುವ, ಸ್ತನಿವರ್ಗದ ರೊಡೆನ್ಸಿಯ ಉಪವರ್ಗದ ಸ್ಕ್ವಿರಿಡೆ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಾಣಿ (ಪ್ರಾವಿಶ್ವ, ೮೫); ಅಳಿಲು
2 ಅಳ್ಳಿಕುಂಚ (ಅಳಿಲುಕುಂಚ) ಪುಂಡ್ರಗೋಧಾ (ಚಾ.೨-೨೦); ಅಳಿಲು
3 ಉಡುತೆ ಅಳಿಲು, ಇಣಚಿ (ಕಿ.)
4 ಉಡುವೆ (ನಮ್ಮನು.೨೩೯); ಅಳಿಲಿನ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ (ಕನಿ.)
5 ಕಾಡು ಅಳಿಲು (ಕರ್ಣಾಪ.೭೦); ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಅಳಿಲು
6 ಕೆಂದಳಿಲು (ಕೆಂದಣಿಲು, ಕೆಂಚಳಿಲು) ರಕ್ತಗೋಧಾ (ಚಾ ೨-೨೦); ಕೆಂಚಣಿಲು (ಪಾಠಾಂ. ಕೆಂದಣಿಲು) (ಖಮದ. ೧೩-೮೨); ಕೆಂಪುಬಣ್ಣದ ಅಳಿಲು
7 ಕೇಸಳೆಲೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಅಳಿಲು (ಕಿ.)
8 ಬಿಳೀ ಅಳಿಲು ( ಬಿಳೀ ಅಳ್ಳುವ) (ಬಿಳೀ ಅಳ್ಳುವ) ನಿಷ್ಟುಂಡ್ರಶ್ವೇತಗೋಧಿಕಾ (ಚಾ* ೨-೧೪, ಚಾ ೨-೨೮); ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಅಳಿಲು
9 ಮರ ಅಳಲೆ ಬಿಳಿಮೈಯ ಹಾರುವ ಅಳಿಲು (ಕಿ)
10 ಮಲಬಾರ್‌ ಅಳಿಲು (ಕೇಶಳಿಲು) ರೋಡಿನ್ಸಿಯ ಗಣದ ಸ್ಕಯೂರಿಡೆ ಕುಟಂಬದ ಅಳಿಲು (ಪ್ರಾವಿಶ್ಚ, ೯೮೮); ನೋಡಿ: ಹೇರಣಿಲ್‌